مسیر سایت

پس از یک دهه انتظار با عنایت و یاری خداوند بعد از گذراندن مراحل مخروط ریزی و زیرسازی ؛ جدول گذاری فاز نهایی بلوار شورا ( حدفاصل میدان قائم تا خیابان مطهری ) آغاز شد.